หน่วยต่างๆ ที่สามารถแปลงได้มีอะไรบ้าง

สารบัญ

เว็บไซต์ Ny3rs ให้บริการแปลงหน่วยต่างๆ ไปยังอีกหน่วยนึง เช่น ความยาว น้ำหนัก ระยะทาง มาทำความเข้าใจกับหน่วยเหล่านี้กันเถอะ!

หน่วยวัดความยาว

หน่วยวัดความยาวเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวของวัตถุหรือระยะทาง โดยมักใช้ในการวัดการยาวของวัตถุหรือระยะทางต่างๆ เช่น เมตร (meter), เซนติเมตร (centimeter), กิโลเมตร (kilometer), ไมล์ (mile) เป็นต้น การเลือกใช้หน่วยวัดความยาวขึ้นอยู่กับขนาดและความพอดีของการวัดโดยเฉพาะและที่อยู่ในท้องถิ่นของแต่ละประเทศด้วย การใช้หน่วยวัดความยาวที่เหมาะสมจะทำให้การวัดเป็นไปอย่างแม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้น ยังมีหน่วยวัดความยาวอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง:

 1. มิลลิเมตร (millimeter)
 2. ไมโครเมตร (micrometer)
 3. นาโนเมตร (nanometer)
 4. เซนติเมตร (centimeter)
 5. เดซิเมตร (decimeter)
 6. เมตร (meter)
 7. เลเกอร์ (league)
 8. ฟุต (foot)
 9. หลา (yard)
 10. ไมล์ทะลุ (nautical mile)

และอีกมากมาย เรียกตามปริมาณและความแม่นยำของการวัดที่ต้องการ โดยมีการใช้งานต่างกันไปตามท้องถิ่นและสถานการณ์ที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยอาจใช้หน่วยวัดเล็กๆ เช่น นาโนเมตร หรือ ไมโครเมตร ในขณะที่ในการวัดระยะทางระหว่างเมือง อาจใช้หน่วยวัดเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ เป็นต้น

 

หน่วยวัดน้ำหนัก

หน่วยวัดความยาวคือหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวหรือระยะทางของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ มีหลายหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ต่อไปนี้คือบางหน่วยวัดความยาวที่นิยมใช้:

 1. เมตร (Meter) – เป็นหน่วยพื้นฐานในระบบเมตริก มักใช้ในการวัดระยะทางยาวในทางที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผล แบ่งเป็นเมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร, และอื่นๆ
 2. เซนติเมตร (Centimeter) – เป็นหน่วยย่อยของเมตร มักใช้ในการวัดระยะทางที่เล็กกว่าหรือเป็นระยะทางสั้นๆ เช่น ความยาวของเล็บ, ส่วนสูงของมนุษย์ เป็นต้น
 3. กิโลเมตร (Kilometer) – เป็นหน่วยย่อยของเมตร มักใช้ในการวัดระยะทางที่ยาวมาก เช่น ระยะทางระหว่างเมือง, การวัดความยาวของถนนหรือทางรถไฟ เป็นต้น
 4. ไมล์ (Mile) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่มักใช้ในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศอื่นๆ ในการวัดระยะทางระหว่างเมืองหรือทางหลวงใหญ่
 5. ฟุต (Foot) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่มีต้นกำเนิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน 1 ฟุตเท่ากับ 0.3048 เมตร
 6. หลา (Yard) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 หลาเท่ากับ 0.9144 เมตร

นอกจากนี้ยังมีหน่วยวัดความยาวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น นิ้ว (inch), ไมล์ทะลุ (nautical mile), เป็นต้น โดยหน่วยที่ใช้จะขึ้นอยู่กับประเทศและวัตถุตัวต่างๆ ที่ต้องการวัดบ้าง

 

หน่วยวัดระยะทาง

หน่วยวัดระยะทางคือหน่วยที่ใช้ในการวัดระยะทางหรือความยาวของเส้นทางหรือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือในบางกรณีอาจใช้ในการวัดระยะทางที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น การวัดระยะทางระหว่างเมือง ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ หรือระยะทางที่เคลื่อนที่ของรถยนต์

นี่คือบางตัวอย่างของหน่วยวัดระยะทางที่ใช้งานทั่วไป:

 1. เมตร (Meter) – เป็นหน่วยพื้นฐานในระบบเมตริก มักใช้ในการวัดระยะทางยาวในทางที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผล แบ่งเป็นเมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร, และอื่นๆ
 2. กิโลเมตร (Kilometer) – เป็นหน่วยย่อยของเมตร มักใช้ในการวัดระยะทางที่ยาวมาก เช่น ระยะทางระหว่างเมือง, การวัดความยาวของถนนหรือทางรถไฟ เป็นต้น
 3. ไมล์ (Mile) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่มักใช้ในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศอื่นๆ ในการวัดระยะทางระหว่างเมืองหรือทางหลวงใหญ่
 4. ฟุต (Foot) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่มีต้นกำเนิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน 1 ฟุตเท่ากับ 0.3048 เมตร
 5. หลา (Yard) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 หลาเท่ากับ 0.9144 เมตร
 6. นิ้ว (Inch) – เป็นหน่วยวัดความยาวที่มักใช้ในการวัดความยาวของวัตถุเล็กๆ หรือในงานที่ต้องการความแม่นยำเฉพาะ เช่น ความยาวของส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

หน่วยวัดพื้นที่

หน่วยวัดพื้นที่เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดพื้นที่หรือพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการวัดพื้นที่ของพื้นผิวหรือสิ่งต่างๆ ได้ เช่น พื้นที่ของที่ดิน, ห้องสมุด, ห้องน้ำ, สนามกีฬา เป็นต้น

นี่คือบางตัวอย่างของหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้งานทั่วไป:

 1. ตารางเมตร (Square Meter) – เป็นหน่วยพื้นฐานในระบบเมตริก มักใช้ในการวัดพื้นที่ของพื้นผิวเช่น ผนังบ้าน, พื้นที่ห้องหนึ่งๆ เป็นต้น
 2. ตารางเซนติเมตร (Square Centimeter) – เป็นหน่วยพื้นที่ย่อยของตารางเมตร มักใช้ในการวัดพื้นที่ของสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เช่น พื้นที่ของแผ่นสกรีน เป็นต้น
 3. ตารางกิโลเมตร (Square Kilometer) – เป็นหน่วยพื้นที่ย่อยของตารางเมตร มักใช้ในการวัดพื้นที่ของพื้นที่กว้างมาก เช่น พื้นที่ของเมืองหรือประเทศ
 4. ไร่ (Rai) – เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในประเทศไทย 1 ไร่เท่ากับ 4,000 ตารางเมตร มักใช้ในการวัดพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกหรือในการทำนา เป็นต้น
 5. เอเคอร์ (Acre) – เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่มักใช้ในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศอื่นๆ 1 เอเคอร์เท่ากับ 4,046.86 ตารางเมตร มักใช้ในการวัดพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกหรือเป็นที่ดินเกษตรกรรม

 

หน่วยวัดปริมาณ

หน่วยวัดปริมาณเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือปริมาตรของสิ่งของหรือสารต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการวัดปริมาณของของเหลว, ของแข็ง, แก๊ส, หรือสารเคมี เป็นต้น

นี่คือบางตัวอย่างของหน่วยวัดปริมาณที่ใช้งานทั่วไป:

 1. ลิตร (Liter) – เป็นหน่วยวัดปริมาณของของเหลว มักใช้ในการวัดปริมาณของน้ำ, น้ำมัน, เครื่องดื่ม, หรือสารเคมีต่างๆ
 2. มิลลิลิตร (Milliliter) – เป็นหน่วยวัดปริมาณย่อยของลิตร มักใช้ในการวัดปริมาณของสารเคมีหรือยาที่ต้องการความแม่นยำ
 3. เม็กซ์ (Cubic Meter) – เป็นหน่วยวัดปริมาณของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นสารเหลวหรือของแข็ง มักใช้ในการวัดปริมาณของน้ำในสระว่ายน้ำ, ปริมาณของอากาศในห้อง เป็นต้น
 4. กิโลกรัม (Kilogram) – เป็นหน่วยวัดปริมาณของของแข็ง มักใช้ในการวัดน้ำหนักของผลไม้, เนื้อ, หรือวัตถุอื่นๆ
 5. ตัน (Ton) – เป็นหน่วยวัดปริมาณของของแข็งหรือสารเหลว 1 ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม มักใช้ในการวัดปริมาณของวัตถุเช่น หิน, ปูน, หรือทรายในการก่อสร้าง