Disclaimer

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท